Ajurveda, vaspitava, leči i neguje (prvi deo)

0
900
Ajurveda, vaspitava, leči i neguje

Prva saznanja o Ajurvedi, jednom od najznačajnijih holističkih sistema očuvanja zdravlja, stekla sam pre desetak godina, kada mi je prijateljica pozajmila knjigu na temu „tri osnovna ajurvedska telesna tipa“, koja je u njene ruke stigla pravo iz Indije.

Ajurveda, vaspitava, leči i neguje (prvi deo)

Ovo izdanje, objavljeno na engleskom jeziku, u to vreme je za nas predstavljalo dragocen izvor osnovnih znanja koja se tiču ove složene tradicionalne naučne discipline, čiji je cilj usklađivanje čovekovog tela, uma i duha sa prirodom iz koje potiče i u koju će se jednog dana ponovo vratiti.

Ajurveda

Tokom dužeg vremenskog perioda, moje sagledavanje Ajurvede bilo je ograničeno na intresovanje za tumačenja psiholoških karakteristika čoveka, kroz teoriju o telesnim tipovima i njihovim karakternim crtama – vrlinama, manama, mogućnostima i ograničenjima.

Ipak, vreme koje je proteklo, oplemenjeno životnim iskustvom, odjednom mi je otvorilo vrata i put ka dubljem interesovanju za Ajurvedu. Nju danas sagledavam kao umetnost pronalaženja novih, vrlo logičnih veza između prirodnih pojava – čija se interakcija, sa onog kosmičkog nivoa, reflektuje i na promene u čovekovom organizmu, kao i na odnose unutar jedne društvene zajednice.

Ajurveda

U procesu integrisanja jednostavnih ali blagotvornih životnih navika, na koje Ajurveda usmerava, u svoju dnevnu rutinu, shvatam da je za njihovo istinsko prihvatanje neophodno razumevanje korena ajurvedskog učenja o Prirodi, jer se samo kroz taj „teološko-filozofski ključ“ mogu kasnije valjano razumevati psihološke i fiziološke zakonitosti ljudskog organizma.

Pa tako i svakome ko bi želeo više da sazna o Ajurvedi, predlažem da zakorači u prošlost i upozna njene korene.

Nastanak i značenje pojma „Ajur-veda“

Ajurveda je nastala na tlu Indije pre oko 5000 godina, ali je zbog svoje složenosti i delotvornosti opstala kroz vekove. Sam pojam predstavlja sanskritsku složenicu sastavljenu od reči „ajus“, u značenju „život“ i „veda“, u značenju „znanje“, te je njegov prevod u celini – „znanje o celokupnom opsegu života“. Osnovni korpus saznanja koja je čine nalazio se zapisan u Vedama, drevnim indijskim „Knjigama mudrosti“.

Zdravlje prema Ajurvedi

Zdravlje ili svasta (sanskrit.celina, sopstvo), prema ajurvedskom učenju, održava se negovanjem balansa između telesnog, emocionalnog i duhovnog blagostanja, kao i usklađivanjem organizma sa prirodnim, klimatskim promenama.

Narušenu ravnotežu, koja dovodi do poremećaja određenih funkcija u telu i bolesti, lekari ajurvedske medicine leče davanjem lekova koji su na biljnoj bazi, kao i određivanjem režima ishrane prilagođenog pacijentu, koji će pomoći da se njegovo celokupno stanje ponovo vrati u ravnotežu.

Režim ishrane kod zdravih osoba takođe mora biti usklađen sa specifičnim psiho – fizičkim karakteristikama ličnosti, jer „ista hrana za jednog čoveka može biti lek, a za drugog otrov“, u zavisnosti od njegovog tipa. Zato je kreiranje ajurvedske dijete delikatan postupak.

Čovek kao sadejstvo pet velikih Elemenata

Kako možemo videti, ishrana u skladu s Ajurvedom je „personalizovana“, ali se uvek u drugi plan stavlja razlog takvog postupanja. Naime, optimalni unos hrane kao i njena priprema prilagođena telesnom tipu, vrši se kako bi se harmonizovanjem telesnih funkcija stvorio idealan ambijent za ispoljavanje emocija na pozitivan način i unapređenje ličnih duhovnih potencijala. Ili jednostavnije rečeno, prema Ajurvedi – mudrost na stomak ulazi!

Ipak, ono što uzbuđuje još više jeste veličanstven i jasan način na koji ova drevna nauka objašnjava vezu čovekovog organizma i prirode. Ajurvedska tradicija tumači univerzum kao harmoničnu celinu, satkanu od pet elemenata:

Zemlje – kao čvrstog stanja materije, čije je izrazito svojstvo stabilnost, postojanost ili tvrdoća; zemlja je postojana supstanca
Vodetečnog stanja materije, čije je izrazito svojstvo tečenje; voda je supstanca bez postojanosti.
Vatre – sile koja je u stanju da čvrstu materiju pretvori u tečnu pa u gasovitu, i obratno, pojačavajući ili smanjujući relativni red u njoj; izrazito svojstvo vatre je preobražaj, promena, a vatra je oblik bez supstance.
Vazduhagasovitog stanja materije, čije je izrazito svojstvo pokretljivost ili dinamičnost; vazduh je postojanje bez oblika.
Eterapolja, odnosno područja iz kojeg se sve ispoljava i u koje se sve vraća. To je prostor u kojem se događaji odvijaju; eter nema fizičko postojanje, on postoji samo kao rastojanja koja razdvajaju materiju.

TRI DOŠE

Svaki živi organizam i neživi objekat, predstavlja kombinaciju navedenih elemenata, u specifičnim propocijama, što ga čini autentičnim i neponovljivim. Na nivou organizma ovi elementi deluju u kombinacijama od po dva elementa, što dovodi do stvaranja tri specifične vitalne sile, različitih kvaliteta i načina delovanja, koje se nazivaju doše (dosha).

Tri doše su: 1.Vata (Vāta) doša, 2. Pita (Pitta) doša, 3. Kapha (Kapha) doša.

VATA DOŠA

Vata došu sačinjavaju elementi Vazduh i Eter. Oni predstavljaju suprotnosti. Eter je potpuno nepokretan, dok je Vazduh potpuno pokretljiv i uvek nastoji da se raširi van svih ograničenja. Da bi se Vazduh, nalik spoljnom vetru neomentano kretao kroz organizam, neophodno je da mu na putu ne stoje prepreke. Nedovoljno praznog prostora (Etera) ometa prikladno kretanje Vazduha.

S druge strane previše praznog prostora i nedovoljna energija kretanja mogu da dovedu do zastoja sa štetnim posledicama po zdravlje. Pravilno funkcionisanje Vata doše ili „zdrava Vata“ može držati Vazduh i Eter u ravnoteži, tačnije ona osigurava da Etera bude upravo onoliko koliko je potrebno za ulazak Vazduha.

Rečnikom fizike Vata je princip kinetičke energije u telu. Pre svega ima udela u funkcionisanju nervnog sistema i kontroliše sve telesne kretnje. Na ćelijskom nivou, Vata podstiče hranljive sastojske da uđu u ćelije a otpatke da izađu iz nje.

PITA DOŠA

Pita doša ili vatreni element povezana je sa Vatrom i Vodom, kao dve suparničke sile. Svaki put kada se, na bilo koji način, pomešaju ova dva elementa, jedan od njih mora da nadjača drugi. Ukoliko je više Vatre nego Vode, Vatra uzrokuje da Voda iskipi ili ispari. Ukoliko je više Vode nego Vatre, Voda čak i dok vri potapa Vatru. Zadatak Pita doše je da ta dva suparnika natera na saradnju.

Ona upravlja ravnotežom kinetičke i potencijalne energije tela. Sve aktivnosti Pite sadrže varenje ili „kuvanje“, čak i kada se radi o transformisanju misli u teorije, na nivou uma. Enzimski i endokrini sistem su glavno polje delovanja Pite. U skladu s tim, sve „vatre“ u telu sadržane su u vodi – npr. želudačna kiselina, velike snage (ph vrednosti 2), sagoreva sve što dodirne, poput otvorenog plamena ili opekotina koje munjevito proždiru tikvo.

KAPHA DOŠA

Kapha doša ili vodena doša, zapravo se povezuje sa elementima Vode i Zemlje, koji ne poseduju istinsku sklonost jedan prema drugom. Mada se čvrste materije poput obične soli rastvaraju u vodi, sa velikom većinom to nije slučaj. Kada se, na primer, uspe pesak u vodu, on pada na dno posude i tu se zadržava.

Kapha je ta vitalna sila kojom nas je Priroda snabdela da bi telesna Zemlja, odnosno tvrde telesne materije lebdele u Vodi tela, tj.telesnim tečnostima u adekvatnoj razmeri. Bilo gde da „telo“ postane isuviše čvrsto, tu uvek nastaje problem. Primer za to je pojava kamena u žuči ili bubregu. Takođe, kada je previše vode, a premalo Zemlje u organizmu, može da dođe do smetnji kao što je edem. Kapha prisiljava Vodu i Zemlju, koje bi inače odbile da deluju zajedno, da se pravilno ujedninjuju i da ostanu u ravnoteži.

Ona je princip potencijalne energije, koja reguliše izdržljivost i podmazanost tela. Na ćelijskom nivou reguliše strukturu ćelija.

Sinhorinzovani rad tri doše može se opisati na sledeći način. Probava funkcioniše tako što Vata žvaće i guta hranu, Pita je vari, zatim Vata asimiluje hranljive materije i izbacuje štetne, a Kapha upravlja lučenjima koja podmazuju i štite probavne organe. Na nivou uma, Vata obnavlja podatke podatke uskladištene u pamćenju radi upoređivanja sa novim podacima. Pita obrađuje nove podatke i izvlači zaključke, koje opet Vata skladišti kao nova sećanja. Kapha obezbeđuje stabilnost koja je umu potrebna da svaki put zahvati jednu misao u jednom trenutku.

Kako se telesni tipovi formiraju kao proizvod specifičnog sadejstva tri doše možete pročitati u drugom delu ovog teksta.

Tekst napisala: Maša Pevac
Istok u nama

 

POSTAVI ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Molimo vas da upišete ime